برنامه اجرایی کنفرانس اعلام شد
1399/12/06

برنامه اجرایی اولین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی اعلام شد.
سین برنامه اجرایی