پذیرش مقاله برای دوره دوم کنفرانس
1399/12/08

دومین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی بر روی سایت حاضر، از هم اکنون در حال ثبت نام و پذیرش مقالات می باشد.