دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1399/12/09

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مراتب حمایت علمی و معنوی خود را از کنفرانس اعلام کرد.