حمایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1400/06/03

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مراتب حمایت علمی و معنوی خود را از دومین دوره کنفرانس اعلام کرد.