مهلت ارسال مقالات تمدید شد
1400/06/13

در پاسخ به تماس های مکرر پژوهشگران ارجمند، سامانه کنفرانس برای ثبت نام و ارسال مقالات تا 22 شهریورماه 1400 باز می باشد. لطفا در ثبت نام، ارسال مقالات و ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها تسریع فرمایند.