لوح تقدیر سخنرانی
1400/06/20

به سخنرانان گرامی لوح تقدیر سخنرانی ویژه کنفرانس تقدیم می شود.