حمایت انجمن فناوری های سلامت و تندرستی
1400/06/28

انجمن فناوری های سلامت و تندرستی به جمع حامیان سومین کنفرانس ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی پیوست.
شما را به ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس دعوت می کنیم.