دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
1400/07/03

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان مراتب حمایت معنوی خود را از کنفرانس اعلام کرد.