اهدای لوح تقدیر سخنرانی
1400/12/01

به سخنرانان گرامی لوح تقدیر سخنرانی ویژه کنفرانس تقدیم می شود.