عضویت در کانال تلگرامی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مراتب حمایت علمی و معنوی خود را از کنفرانس اعلام کرد.


1399/12/09 (9 ماه قبل)