عضویت در کانال تلگرامی
لوح تقدیر سخنرانی.............
لوح تقدیر سخنرانی.............

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری، به سخنرانان کنفرانس لوح تقدیر سخنرانی تقدیم و همراه گواهی نامه و سی دی مجموعه مقالات به نشانی پستی افراد مزبور ارسال می شود.


1401/03/20 (1 سال قبل )